عرضه و تقاضا

علم اقتصاد با كلماتي چون عرضه و تقاضا همراه است، تقاضا تمايل مصرف‌كنندگان را به كالا در قيمت‌هاي مختلف نمايان مي‌كند، اما عرضه جریان يك كالا و يا خدمت را جهت برآوردن تقاضا بيان مي‌كند. مثلا عرضه سهام تعيين كننده مقدار سهامی است كه فروشندگان حاضرند در دورۀ معيني در بازار به فروش برسانند، البته بايد به اين نكته توجه كرد كه مقدار سهامی كه حاضرند بفروشند تمایل فروشنده به فروش آن در بازار است، نه مقداري كه عملا در بازار به فروش مي‌رسد. در حقيقت ممکن است بین مقدار به فروش‌رفته و تمایل به فروش عرضه‌کنندگان، متفاوت باشد.

عرضه(Supply)

يكي از عوامل مهم تعيين كننده در عرضه كالا، قيمت است هر وقت قيمت‌ها افزايش يابند عرضه‌كنندگان، كالاهاي بيشتري را به بازار ارائه مي‌دهند. از عوامل ديگر مؤثر بر عرضه مي‌توان از هزينه توليد، ماليات و يارانه نام برد كه با افزايش هزينه توليد و ماليات و كاهش يارانه عرضه كالا كاهش مي‌يابد و برعكس. پس مي‌توان تعريف عرضه را چنين بيان كرد:‌ عرضه عبارتست از مقدار كالا و يا خدمتي كه براي فروش در يك قيمت معين در دسترس خريدار قرار دارد. البته همان‌طور كه ذكر شد، عرضه نقش تام در تعيين قيمت در بازار را ندارد بلكه تقاضا نيز مؤثر است.

قانون عرضه بیان‌گر این واقعیت است که بین مقدار عرضه یک کالا و قیمت آن رابطه مستقیمی وجود دارد. بدین معنی که اگر قیمت کالا افزایش یابد مقدار عرضه آن کالا نیز افزایش می‌یابد و بالعکس.

شیب منحنی عرضه مثبت است، یعنی این‌که هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار عرضه نیز افزایش پیدا می‌کند.

تقاضا و عوامل موثر بر آن

تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی. منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولیدکننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است.

شیب منحنی تقاضا منفی است، یعنی این‌که هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می‌یابد. عوامل زیادی به‌جز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آن جمله می‌توان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل، سلیقه مصرف‌کنندگان، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف‌کنندگان اشاره نمود.

قانون تقاضا به این معنی است که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد. به رابطه منفی قیمت و تقاضا قانون تقاضا می‌گویند.