بازارهای ریزشی به مراتب سود ده ترند.

از آنجایی که در روندهای ریزشی موقعیتهای خرید بسیار مناسبی بوجود می آید ،یک تریدر حرفه ای از این ریزشها استقبال میکند.

دکتر اروند یوسفی نژاد