گروه آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی اروند تحلیل با مدیریت دکتراروند یوسفی نژاد دانش آموخته دکترای کسب وکارازدانشگاه تهران، مدرس دانشگاه ، نویسنده کتاب با شناسه ملی، با بیش از 18 سال سابقه فعالیت در بازارهای CFD،مشاور سرمایه گذاری ومشاور کسب وکار.

گروه آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی اروند تحلیل با مدیریت دکتراروند یوسفی نژاد دانش آموخته دکترای کسب وکارازدانشگاه تهران، مدرس دانشگاه ، نویسنده کتاب با شناسه ملی، با بیش از 18 سال سابقه فعالیت در بازارهای CFD،مشاور سرمایه گذاری ومشاور کسب وکار.