انواع واگرایی

  1. سادهRegular divergence
  • Rd+
  • Rd-
  1. مخفیHidden divergence
  • Hd+
  • Hd-

نشانگرهای مورد استفاده جهت بررسی انواع واگرایی ها Macd-Rsi-Cci می‌باشند.

واگرایی ساده مثبت(همگرایی) Rd+

درروند نزولی اخرین کفها را به یکدیگر وصل می‌کنیم ودقیقا روبری آن در نشانگرMacdکفهارا به یکدیگر وصل می کنیم.در این حالت واگرایی ساده مثبت اتفاق افتاده است .سیگنال استخراجی از این واگرایی ساده مثبت ،سیگنال صعود می باشد .البته این صعود زمانی کارایی پیدا می کند که خط روند نزولی شکسته شود.

واگرایی ساده منفی Rd-

درروند صعودی قله های روند را به یکدیگر وصل می‌کنیم ودقیقا روبروی آن بروری نشانگر Macdقله ها را به یکدیگر وصل می‌کنیم .

در این حالت واگرایی ساده منفی اتفاق افتاده است.سیگنال خروجی نشان از ریزش در آینده بازار دارد .البته نزول بعد از شکست خط روند صعودی اتفاق می افتد.

واگرایی مخفی مثبت Hd+

درواگرایی مخفی مثبت در یک روند صعودی کفها را مطابق شکل به یکدیگر وصل می‌کنیم ودقیقا روبروی آن کفهای Macd را به یکدیگر وصل می‌کنیم .

نکته :حتما بین دو کف Macd تغییر فاز وجود داشته باشد .

نکته:درصورت واگرایی مخفی مثبت قیمتها گرایش صعودی دارند .

واگرایی مخفی منفی Hd-

درروند نزولی مطابق شکل دوسقف را به یکدیگر وصل می‌کنیم ودقیقا روبروی آن قله های Macd را نیز به یکدیگر وصل می‌کنیم .

نکته: تغییر فاز اتفاق افتاده باشد .

نکته: طبق شکل واگرایی مخفی منفی اتفاق افتاده است و گرایش قیمتها به نزول می‌باشد .